ESFA Championship 
July 27, 2019, 3:00 pm
Phoenix
v
Sydney CBD FC
Paine Reserve
Championship

Paine Reserve